Code4SP-Header

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τον προγραμματισμό έχουν αποκτήσει δυναμική παγκοσμίως, που πραγματοποιούνται με εικονικές και μη εικονικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων σχολικών τάξεων, ανεπίσημων χώρων και μη τυπικών μαθησιακών περιβαλλόντων (εργαστήρια, εκθέσεις προγραμματισμού, ειδικά σχεδιασμένες δοκιμασίες κ.λπ.) Τέτοιες πρωτοβουλίες επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και να τις μετατρέψουν σε ικανούς συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας ικανούς να αντιδράσουν στην άνευ προηγουμένου έλλειψη προγραμματιστών λογισμικού στην αγορά εργασίας, καλλιεργώντας έτσι μια νέα γενιά τεχνικών. Η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων που σχετίζονται με διάφορους τομείς προγραμματισμού υπήρξε μία από τις βασικές προϋποθέσεις τόσο για την εργασία όσο και για την κοινωνία. Επομένως, η μεταφορά δεξιοτήτων προγραμματισμού μέσω μη τυπικής εκπαίδευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των κοινοτήτων. Μέσω του έργου Coding for Social Promotion (Code4SP), η κοινοπραξία επιδιώκει να ανταποκριθεί στην αναδυόμενη ζήτηση όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένης κατάρτισης προγραμματισμού σε ψηφιακά αποκλεισμένους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των προσφύγων και των νέων από μειονεκτούντα υπόβαθρα (άτομα που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο , νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης-ΕΕΑΚ, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο), μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού μοντέλου, ικανού να επιτύχει μια μεταρρύθμιση πολιτικής. Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης μιας ήδη υπάρχουσας ορθής πρακτικής, που οριοθετείται με επιτυχία και εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο στη Γερμανία από μια δικτυωμένη εκπαιδευτική κοινότητα που αναπτύχθηκε από την CodeDoor NGO (σημείωση: Η CodeDoor αποτελεί έναν από τους εταίρους του Code4SP). Μαζί με τη στρατηγική διάδοσης της CodeDoor, αυτό το πρόγραμμα είχε ως επιτυχημένο αποτέλεσμα υψηλόμισθες θέσεις εργασίας στον τομέα του προγραμματισμού για τους αιτούντες άσυλο, γεγονός που ενίσχυσε την κοινωνική τους ένταξη και την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, μετατρέποντάς τους έτσι σε πρότυπα στην κοινότητά τους. Συγκεκριμένα, πάνω από το 90% των αποφοίτων της CodeDoor κατάφεραν να βρουν δουλειά ή πρακτική τα τελευταία τέσσερα χρόνια ή έχουν δημιουργήσει τις δικές τους νεοσύστατες επιχειρήσεις.

1

Οι κύριοι στόχοι του έργου Code4SP:

Οι κύριοι στόχοι και οι προτεραιότητες του Code4SP διαπλέκονται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμβάλλοντας στην παροχή προσαρμοσμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ψηφιακά αποκλεισμένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των νέων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αντιμετώπιση της αδυναμίας των παραδοσιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία λειτουργούν κυρίως ως φορείς υλοποίησης της πολιτικής, να ανταποκριθούν στη ζήτηση για παροχή κατάρτισης σε θέματα κωδικοποίησης.

Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης μιας ήδη υπάρχουσας καλής πρακτικής σε τοπικό επίπεδο στη Γερμανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν υψηλόμισθες θέσεις εργασίας προγραμματισμού για αιτούντες άσυλο.

Ενίσχυση των κινήτρων και της προδιάθεσης των εργοδοτών για πιθανή απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούντες πληθυσμούς, καταρρίπτοντας έτσι τυχόν αρνητικά στερεότυπα για το θέμα αυτό.

Διάρκεια έργου: 15/01/2021 – 14/01/2024

Αριθμός έργου: 621417-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN